پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بی شک مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران باعث شده است مرزهای هوایی ایران بر اساس آن تعریف شود و شاخص هایی با عناوین امنیت، ایمنی، فرهنگ، اقتصاد، سیاست خارجی، سیاست داخلیو… در اولویت های اول تصمیم سازان و تصمیم گیران در مورد مرزهای هوایی ایران خواهد بود.

موقعیت جغرافیایی ایران در آسیا، منطقه خاورمیانه، جهان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بصورت متقابل باعث شده است مرزهای هوایی نقش اساسی و استراتژیک در ارتباط با کشورهای منطقه و دنیا ایفا کند. نگاه همه جانبه برای حضور ایران در مجامع بین المللی و اهدافی که نظام اسلامی تعریف کرده است می تواند علاوه بر حفظ هویت انقلابی جمهوری اسلامی ایران، تبادلات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در بر داشته باشد.

بهنظرمیرسدبراساسیکرویکردنوینویکنگرشکلیمیتوانمهمترینکارکردهایمرزرابهدودستهکارکردهایدفاعی- امنیتیوکارکردارتباطی–تجاریتقسیمکرد.

ازسویدیگر،عواملژئوپولیتیکیمختلفیبرنقشوکارکردمرزهاموثراست،کهازجملهمیتوانبهمواردیچوننظامهایسیاسیکشورهایهمسایهدردوسویمرز،ویژگیهایاقتصادیواجتماعیمرزنشینان،موقعیتنسبیکشورونوعفضایاستراتژیکمسلطبرمنطقه،نوعنگرشورفتارحکومتهانسبتبهمرز،ذخایرومنابعطبیعیموجوددرمنطقهمرزی،پیمانهایسیاسی-نظامیکشورهایهممرزباقدرتهایفرامنطقهایو…اشارهکرد.

در بخش یافته های تحقیق متغیرهای عملیاتی پایان نامه شامل مولفه های   اقتصادی ( نقش فرودگاهها و کریدورهای هوایی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی ، ترانزیت هوایی و ایجاد تعلق ژئوپلیتیک در دیگر کشورها نسبت به ایران و…) ، سیاسی (راهبندی های هوایی و تاثیر آن در رفتار ژئوپلیتیک کشورها و…) و نظامی ( نقش موقعیت جغرافیایی ایران در تهاجمات هوایی قدرتها بر علیه دیگر کشورها از جمله افغانستان و عراق و…)باشد.در این راستا نقش مرزهای هوایی در هر کدام از این حوزه ها  قابل بررسی می باشد.

در این پایان نامه مرزهای هوایی متغیّر مستقل و مناسبات جمهوری اسلامی ایران متغیّر وابسته می باشد.

 

1-3 مساله تحقیق:

مرزهای هوایی چگونه می تواند مناسبات ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران را متحول کند؟