پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دومینکارکردمرزکهکاملاًدرجهتمقابلکارکردبازدارندگیقراردارد،کارکردارتباطیمرزاست؛بهاینمعناکهبرخلافکارکردبازدارندگی–کهبهمرزبهعنوانیکمانعنگریستهمیشود–درکارکردارتباطی،مرزبهعنوانیکپلارتباطیعملمیکندکهتسهیلکنندهارتباطاتتجاری،فرهنگی،توریستیو … بینمردمدوکشوربویژهمرزنشینانمیباشد . برایناساسبرخلافکارکردبازدارندگیمرزکهبهدنبالتقویتقدرتنفوذناپذیریمرزمیباشدونگاهغالببهآننگاهامنیتی–سیاسیاست . درکارکردارتباطینگرشغالبنگاهاقتصادی–تجاریاستوازاینرواینپایان نامهبهدنبالپاسخبهاینسؤالاستکهچگونهمیشودازمرزبهعنوانیکعاملارتباطبیندوکشورهمسایهاستفادهکردوهدفآناستکهباانجاماقداماتینظیرایجاددروازههاوگذرگاههایمرزی،تأسیسبازارچههایمرزی،تأسیسمناطقآزادتجاری–صنعتیدرمرزهایمشترکو … تاحدامکاندرگسترشارتباطبینمردمدوسویمرزوافزایشمراوداتتجاری،انسانی،فرهنگی،توریستینقشایفاکرد ( زرقانی، 1386 : 186 ) .

همچنانکهدرمدلزیرنشاندادهشدهاست،عواملژئوپولیتیکیمختلفیمانندنظامهایسیاسیکشورهایهمسایهدردوسویمرز،موقعیتنسبیکشورونوعفضایاستراتژیکمسلطبرمنطقه،ویژگیهایاقتصادیمرزنشینانو …. برنقشوکارکردمرزهاتأثیرمیگذارند،اینعواملدرفضایمتفاوت ( امنیاپرتهدیدوناامن ) رابخصوصدرمناطقمرزیدوکشورایجادخواهندکرد . درنتیجهمسئولانکشوربهناچاریکیازدوکارکردمرزرادراولویتقراردادهوازاینروکارکرددیگردرحاشیهقرارگرفتهوکماثرمیشود .

نمودار 2-1   مدل تأثیر عوامل ژئوپلیتیک بر کارکرد مرزها ( منبع : زرقانی ،‌1386 : 186 )


جدول 2-1 الگوی نوع همکاری کشورها و تأثیر آن بر کارکرد مرزها

 

نوع تاثیر بر کارکرد ارتباطی مرزها تاثیر بر کارکرد دافعی-امنیتی مرز