پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مرزهای هوایی در مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوائی ایمن ،منظم،کارا و با صرفه.
  • جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره.
  • حفظ حقوق دول عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضاء برای برقراری سرویس هوائی بین المللی.
  • از بین بردن تبعیض میان کشورهای عضو.
  • افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین المللی.
  • ارتقاء عمومی همه ابعاد هوانوردی.
  • و به طور کلی تعمیم و توسعه کلیه امور پشتیبانی هواپیمائی کشوری بین المللی.

2-8-1 انکسهای ایکائو

ضمایم پیمان شیکاگو،انکس های ICAO ،حاوی مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری میباشد که بصورت مقررات توصیه شده طبق ماده 37 پیمان شیکاگوتوسط ICAO تهیه و منتشر میگردد.اینضمایم بطور خلاصه بشرح زیر است :

  • انکس 1 : حاوی قوانین و مقررات بین المللی در زمینه آموزش و امتحان در موردصدور گواهینامه های خلبانی،مهندسی پرواز و تعمیر و نگهداری هواپیما و گواهینامه های مربوط به تعمیر و نگهداری وسایل رادیویی و دستگاه های ناوبری و آلات دقیق هواپیما وهمچنین گواهینامه های مراقبت پرواز و عملیات شرکت های هواپیمایی میباشد. (Personnel Licensing)
  • انکس 2 : قواعد و مقررات بین المللی برای خلبانان و کارکنان مراقبت پرواز درزمینه بعضی از نکات که در هوا باید مورد توجه قرار گیرد،میباشد.از جمله این قواعد ومقررات حق تقدم هواپیما ها نسبت به یکدیگر در هواست (Rules Of The Air)