1-4- اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف کلی:


بررسی مقایسه­ای تدریس اثر بخش از دیدگاه معلمان و دانش­آموزان پایه سوم مقطع متوسطه شهر ایلام .

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق: