1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف کلی

هدف کلی در این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی، هویت فردی و بهداشت روان در دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌باشد.

1-4-2- اهداف کاربردی

1-تعیین میزان تاثیرمشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان  باوی.

2-تعیین میزان تأثیر مشاوره تحصیلی بر هویت فردی  دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان  باوی.

3-تعیین میزان تأثیر مشاوره تحصیلی بر بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی.

1-5- فرضیات تحقیق


1-مشاوره تحصیلی باعث بالا بردن انگیزش تحصیلی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی  می‌گردد.

2-  مشاوره تحصیلی باعث شناخت هویت فردی  دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌شود.

3-  مشاوره تحصیلی  باعث ارتقاء سلامت  بهداشت روانی دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان باوی می‌گردد.

1-6- تعاریف مفهومی‌و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی‌مشاوره تحصیلی[1]:

مشاوره تحصیلی نوعی رابطه یاورانه فردی  ،گروهی  است که به دانش آموزان در شناخت توانایی‌ها ، استعدادها و شیوه یادگیری ، برنامه ریزی، انتخاب رشته تحصیلی و حل مشکلات آموزشی و انظباطی کمک می‌کند، تا بدین ترتیب آنان بتوانند تواناییهای خود را شکوفا سازند، و از امکانات موجود استفاده بهینه نمایند، مشکلات تحصیلی خود را حل کنند و با محیط آموزشی سازگار شوند (احمدی،1380).