فصل سوم

روش تحقیق

 

جامعه آماری تحقیق

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روش اجزاء تحقیق

روش تحلیل داده ها

جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز در سال تحصیلی 84-83 می باشد که 100 نفر از آنها بعنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند (نمونه گیری در دسترس) و سپس با اتخاذ برنامه ریزی لازم و اجرای شیوه مناسب، کلیه پرسشنامه های ارسالی جمع آوری گردید.

ضمناً سه هفته بعد همان آزمودنیها با روش بازآزمائی مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزار اندازه گیری

  • پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL25-R

در این تحقیق، برای سنجش سلامت روانی آزمودنیها، از فهرست تجدید نظر شده علائم روانی SCL25-R استفاده گردید. پرسشنامه مذکور شامل 25 سؤال می باشد و به وسیله نجاریان در سال 1379 معرفی شد و توسط محقق این تحقیق در سال 1383 بر روی 100 نفر از دانشجویان هنجاریابی شد که نتایج بدست آمده کاملاً رضایت بخش بود.

این پرسشنامه در مورد بیماران روانپریش، افراد دچار ضایعات مغزی و عقب مانده های ذهنی معتبر نمی باشد. سؤالهای پرسشنامه مذکور، حالات فرد را از یک هفته قبل تا زمان تکمیل پرسشنامه مورد ارزیابی قرار می دهد.

نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R

پاسخ های ارائه شده به هر یک از سؤالهای پرسشنامه مذکور، با زدن علامت ضربدر توسط آزمودنیها در یک مقیاس 5 درجه ای از هیچ (نمره‌ صفر) تا خیلی شدید (نمره 4) ثبت می گردد. در ضمن هر چه نمره های فرد پایین تر باشد نشانه سلامت روان است و هر چه نمرات بالاتر باشد نشانه عدم سلامت روان می باشد.

پایایی پرسشنامه تجدید نظر شده علائم روانی SCL25-R

پایائی پرسشنامه مذکور توسط محققین این تحقیق با استفاده از روش بازآزمائی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب پایائی به دست آمده برابر 68/0 است که از نظر روان سنجی در حد قابل قبولی است.

در ضمن ضریب همبستگی بین نمره های مقیاس شوخ طبعی (مزاح)‌ با سلامت روان 20/0- گزارش گردیده است که در سطح 05/0 معنی دار است. توضیح اینکه نمره سلامت روان عدم سلامت روان را می سنجد.

  • مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین و لفکورت
در این تحقیق، برای سنجش شوخ طبعی آزمودنیها،‌ از مقیاس شوخ طبعی مارتین و لفکورت 1983 استفاده گردید. پرسشنامه مذکور شامل 7 سؤال می باشد و به وسیله مارتین و لفکورت در سال 1983 معرفی شد و توسط محقق این تحقیق در سال 1383 بر روی 100 نفر از دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز تهران اعتباریابی شد که نتایج بدست آمده کاملاً رضایت بخش بود.

  • نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی

پاسخ های ارائه شده به هر یک از سؤالهای پرسشنامه مذکور، با زدن علامت ضربدر توسط آزمودنیها در یک مقیاس 4 درجه ای از کاملاً مخالف (نمره یک) تا کاملاً موافق (نمره چهار) ثبت گردید. در ضمن نمره گذاری سؤال 1 و 4 پرسشنامه در جهت مخالف سؤالات دیگر است. پایائی پرسشنامه مذکور توسط محققین این تحقیق با استفاده از روش بازآزمائی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب پایائی به دست آمده برابر 645/0 است که از نظر روانسنجی در حد قابل قبولی است. در ضمن ضریب همبستگی بین نمره های مقیاس شوخ طبعی (مزاح) با سلامت روان 20/0- گزارش شده است که در سطح 05/0 معنی دار می باشد.

توضیح اینکه نمره های سلامت روان، عدم سلامت روان را می سنجد یعنی هر چه نمره های آزمون سلامت روان بالاتر باشد فرد دارای سلامت روان کمتری است.

طرح تحقیق و منطق انتخاب آن

تحقیق حاضر، یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی و با روش همبستگی می باشد و در پی مشخص کردن توصیف و پیش بینی رابطه بین متغیرهای پیش بینی کننده سلامت روان با شوخ طبعی دانشجویان روان شناسی ورودی 80 دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز می باشد و از طرفی هیچ کدام از متغیرهای مذکور، مورد دستکاری قرار نمی گیرند، و از هر فرد اطلاعاتی در مورد هر دو متغیر مذکور بدست می آید، بنابراین طرح مذکور، مناسب ترین طرح برای بررسی موارد فوق می باشد.

روش اجرای تحقیق

روش اجرای تحقیق به این صورت بود که در روز و ساعت خاصی که اکثر دانشجویان روان شناسی در دانشگاه حضور داشتند پرسشنامه ها توزیع گردید و مقرر شد که پرسشنامه های تکمیل شده ظرف مدت 30 دقیقه و بدون ذکر نام و نام خانوادگی، عودت داده شود. در ضمن از آنها تعهد شفاهی گرفته شد که سه هفته بعد مجدداً همکاری لازم را نمایند.

روش تحلیل داده ها

در این تحقیق، پس از جمع آوری پرسشنامه ها و اطمینان از کامل بودن آنها، اقدام به کدگذاری مشخصات فردی و اطلاعات بدست آمده گردید و سپس کدهای مذکور بر طبق الگوی معینی وارد کامپیوتر شد و با استفاده از برنامه SPSS تجزیه و تحلیل های آماری به شرح زیر صورت گرفت:

  • روش های آمار توصیفی مانند محاسبه میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی، حداقل و حداکثر نمره ها.
  • محاسبه ضرایب پایائی پرسشنامه ها
  • محاسبه ضرایب همبستگی ساده پیرسون بین نمره های متغیرهای مورد نظر ضمناً سطح معنی داری 05/0=، به منظور آزمون فرضیه ها، در نظر گرفته شد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

 

 

 

 

 

یافته های تحقیق

یافته های توصیفی

یافته های مربوط به زمینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

در این فصل: یافته های تحقیق حاضر، تحت دو عنوان به شرح زیر ارائه می گردند:

الف- یافته های توصیفی

ب- یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق

الف- یافته های توصیفی

در این بخش، اطلاعاتی را در مورد میانگین، انحراف معیار، حداقل نمره، حداکثر نمره کسب شده در مورد متغیرهای مورد بررسی، به شرح زیر ارائه می گردد.

جدول 1-4: میانگین انحراف معیار، حداقل نمره مزاح (شوخ طبعی) و سلامت روان در دانشجویان رشته روان شناسی ورودی 1380 دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز (100=N).

                         شاخص های آماری

متغیرها

میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره تعداد
مزاح (در مرحله اول) 33/17 68/2 00/11 00/23 100
مزاح (در مرحله بازآزمایی) 46/17 59/2 00/12 00/24 100
سلامت روانی (در مرحله اول) 19/51 36/14 00/25 00/92 100
سلامت روانی (در مرحله بازآزمایی) 20/50 95/13 00/28 00/88 100
سن 99/21 73/1 00/18 00/28 100

جدول 1-4 نشان می دهد که میانگین نمره های مزاح در مرحله اول آزمون و همچنین حداقل و حداکثر نمره نسبت به مزاح دوم (بازآزمایی) کمتر است و فقط انحراف معیار مزاح اول (آزمون) نسبت به مزاح دوم (بازآزمایی) بیشتر است،‌ همچنین در نمره های سلامت روانی اول (آزمون) میانگین و انحراف معیار و حداقل نمره نسبت به نمره های سلامت روانی دوم (بازآزمایی) بیشتر است. در حالی که در سلامت روانی دوم (بازآزمایی) فقط حداقل نمره نسبت به سلامت روانی اول بیشتر است.

جدول 2-4

همبستگی ها مزاح

مرحله اول

مزاح مرحله بازآزمایی سلامت روانی مرحله اول سلامت روانی مرحله بازآزمایی سن
مزاح (مرحله اول) 0000/1 6450/0 1947/0- 1232/0- 0181/0
مزاح (مرحله بازآزمایی) 6450/0 0000/1 1264/0- 1710/0- 0147/0-
سلامت روانی (مرحله اول) 1947/0- 1264/0- 0000/1 6879/0 0764/0
سلامت روانی (مرحله بازآزمایی) 1232/0- 1710/0- 6879/0 0000/1 0151/0