فرهنگ جامع و روانشناسی و روانپزشکی(1373) استرس را چنین معنی می کند: