متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم سیاسی

عنوان : راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت

دانشگاه امام صادق

دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی

راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت

استاد راهنما: دکتر جلال درخشه

استاد مشاور: دکتر محمد هادی همایون

شهریور 1390