1-6-فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اول: بین سبک های یادگیری با تاب آوری رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سبک های یادگیری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین تاب آوری و مهارت های حل مسئله رابطه وجود دارد.