3-1       مرور کلی تحقیق

بنابراین هدف کلی این تحقیق

 

منبع اصلی : مرجع دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد

3-2       بحث و نتیجه­گیری


هدف کلی تحقیق ، بررسی نقش مدیریت در تعمیرات راه ها می باشد. این هدف با توجه به اثبات دیگر اهداف به اثبات رسیده است که مدیریت در تعمیرات راه ها نقش بسزایی دارد.

هدف اول تحقیق، بررسی خطر مصالح مرمت در طول دوران بهره برداری بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که مصالح مرمت در طول دوران بهره برداری آلودگی هایی را از محیط ترافیک عبوری می گیرند که می تواند خطرناک باشد.

هدف دوم تحقیق، بررسی اثر دپو کردن مصالح به مدت طولانی در حین مرمت بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که دپو کردن مصالح به مدت طولانی در حین مرمت، ایمنی راه ها را تهدید می کند.

هدف سوم تحقیق، بررسی نقش پلیس راه در امنیت راه بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که پلیس راه می تواند ایمنی راه را به استفاده کنندگان هدیه کند.

هدف چهارم تحقیق، بررسی وجدان کاری در مدیریت نگهداری و مرمت راه ها بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که وجدان کاری در مدیریت نگهداری و مرمت راه ها می تواند موثر باشد.

هدف پنجم تحقیق، بررسی تاثیر مرمت در عمر روسازی بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که مرمت می تواند عمر روسازی را افزایش دهد.

هدف ششم تحقیق، بررسی نقش مفید علائم ایمنی در امنیت راه بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، مشخص شد که علائم ایمنی می تواند به عنوان چشم بیدار رانندگان عمل کند.

 

3-3       پیشنهادات تحقیق

انتخاب زمان بهینه برای اجرای عملیات ترمیم و نگهـداری روسـازی از جملـه مـوارد بسـیار مهـم در مـدیریت روسازی است. استفاده ازسیستم مدیریت روسازی S.M.P ابزاری است هدفمند برای مـدیران کـه بـه منظـور افـزایش کارایی در تصمیم گیری و یافتن استراتژی موثر ،و اقتصادی جهت ارزیابی، ترمیم، تعمیر، حفظ و نگهداری روسازیها در سطحی قابل قبول می باشد این مهم در صرفه جویی های کلان در زمانهای طولانی بسیار با اهمیت است.برای ایـن منظور با در نظر گرفتن منحنی زوال روسازی چنانچه در زمان مناسب یعنی بعد از 15 سال (پس از ساخت روسـازی) عملیات ترمیم صورت گیرد بهترین صرفه جویی اقتصادی در طول چرخه حیات روسازی رخ می دهد.


پاسخ دهید