پایان نامه

عنوان پایان نامه :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی

درخصوص آمار جنایی، تعاریف متعدّدی از سوی جرمشناسان ارائه شده است. از میان این تعاریف، به ذکر دو تعریف، بسنده می‌کنیم:

بعضی در تعریف آمار جنایی، گفته‌اند: «… عبارت است میزان چندی یا شمارشی جامعه ی بزهکاران (بزهکاران مهاجر، بزهکاران خردسال، زنان بزهکار و …) و یا جامعه‌ی اعمال مجرمانه (قتل، سرقت، کلاهبرداری و …) به اعتبار یکی از خصوصیّات کیفی موضوع.»[1]

گروهی دیگر را نیز، اعتقاد بر آنست که آمار جنایی، «عبارت است جمع آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردی و اجتماعی و …) و تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال.»[2]

تحقیقات آماری دانشمندان، ابتدا برای تحقیق در مورد قوانین حاکم بر رویدادهای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت، امّا به سرعت، آمارها هدف‌دار شدند و  برای کنترل جرم، مورد استفاده قرار گرفتند. در واقع، می‌توان گفت، هدف نهایی آمارهای جنایی، پیشگویی وقوع جرم در آینده است. بر اساس همین نقش حیاتی است که آمار جنایی را برای قانونگذار، همچون قطب نما برای ناخدا دانسته‌اند.[3]

لازم به یادآوری است که آمار جنایی، ابتدا در فرانسه –  به دستور ناپلئون بناپارت – و با کمک «کتله»، به منظور احصاء آمار کیفری دادگاه‌های فرانسه جهت برآوُرد نیازهای سازمانی و انسانی دادگستری این کشور، به وجود آمد و نخستین آمار مربوط به احکام دادگاههای کیفری، در سال 1925 ارائه شد.[4]

مزید بر مشکلات مذکور، آمارهای جنایی با چالشهای دیگری نیز مواجهند که ذیلاً به برّرسی مهمترین آنها خواهیم پرداخت.

[1] – اردبیلی (محمّدعلی)، آمار جنایی، فصلنامه ی حق، دفتر هشتم، 1365، ص 158.