پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  1. آرایشصحیحودلپسنددرخانواده :

اگرزنچشمهعواطفخودرادرکانون خانوادهبریزد،زیباییهاوآرایشخودرابهخانوادهمحدود

کندودرجامعهبامتانت،وقاروپوشیدگیظاهرشود،همخانوادهخودوهمخانوادههایدیگرگرم

شرطلازماستحکام خانوادهاستونهشرطکافیآن؛بنابراین،آنهاکهمیخواهندبنیانخانوادهتزلزلنیابد،بایدبهشرایطدیگرنیزتوجهکنند،امادرعینحال،میتوانگفت:حجابازمؤثرترین عواملتحکیمروابطخانوادگیوبیحجابیازمخربترینعواملتزلزلخانوادگی است(سازمانتبلیغاتاسلامی،۱۳۶۵: ۵۶و۵۷)

4.سلامتنسل:

خداوندحکیم،امیالونیازهایگوناگونیرادروجودانسانقرار دادهاستتابشربهوسیلهآنهاحیاتمادیومعنویخودراتکاملبخشد.میلجنسی،یکیازامیالوغرایزیاستکهایزدیکتادروجودانسانقراردادهاستتابهواسطهآن بنیانخانوادهشکلگرفتهوبقاوسلامتنسلوادامهحیاتجوامعبشریتضمینشود وتعالیمدینینیزراههایمعقولومشروعبرآوردنآنرامشخصنمودهاست.اگرمیل جنسیدرمسیرصحیحوسالمقراربگیرد،علاوهبراینکهسلامتنسلحفظمیشود .انساننیزدرمسیرکمالجسمیوروحیونهایتًاآرامشقرارمیگیردواگردرمسیر غلط،انحرافیوافراطیبیفتد،باعثهلاکتوتباهیانسانمیشودوضربهایسختوجبرانناپذیربهسلامتنسلبشریواردمیآید(خسروی،۳۷۰:۱۸۲).

ج) آثاراجتماعیحجاب

1.ثباتوسلامتاخلاقجامعه :

اسلامبرایحفظسلامتاخلاقدرجامعه،برخوردجدیومتینمردوزنراپیشنهاددادهاست. خداونددرموردسخنگفتنوحتیدرموردراهرفتنبهزنانتذکردادهکهبهگونهایراهنروندکهتوجهمردانرا برانگیزاند.(آیه۳۱،سورهنور)؛بنابراین،سلامتاخلاقجامعهازاهدافوالای اسلاماست. پیامبراکرمصلیاللهعلیهوآلهفرمودند :«منبرایتمامکردنمکارم اخلاق،مبعوثشدم»

دقت دراینبیانحکیمانهرهبربزرگاسلام،ایننکتهراروشنمیکندکهبرایتمامکردنمکارم