پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

کهبرای ایشانبرایدستیابیبهاهدافسازمانیوبراساسنظامارزشیموردقبولصورتگیرد.مدیریتاصولیرابیانمیدارندکهبشرحزیراستبرنامهریزى، سازماندهی،بسیجمنابعوامکانات،هدایتوسرپرستی وکنترل. (رضائیان،1382 :5)

2-5-3) وظایف سازمانی پلیس

پلیس هرکشور برای نیل به اهداف و رسالت خود وظایف متعدد و متنوعی را برعهده دارد که باید در هرسازمان به مرحله اجراء درآیند.برخی ادارات پلیس آن قدر حجم بالایی دارند که برای عمل به هر وظیفه، واحدهای مجزایی تشکیل دادهاند. باقی ادارات پلیس جایی در میانه قرار گرفته اند که چالش اصلی شان توسعه مدیریتی یا به اصطلاح سازمان دهی است .

سه ریزسیستم سازمان پلیس عبارت است از :

1-عملیات ها

2- مدیریت؛

3-خدمات کمکی.

از جان ومال افراد. همه کارهای انجام شده توسط کارکنان این زیر سیستم به سوی نیل به این اهداف سازمانی مهم جهت گیری شده است. وظایف موجود در این ریز سیستم با هدف دستیابی به اهداف و مقاصد تعیین شده انجام می شوند.که وظایف آن عبارتند از:گشت زنی،تردد وسایل نقلیه،تحقیقات جنایی،فساد، مواد مخدر،قاچاق کالا،جرایم سازمان یافته، عملیات های ویژه، پیشگیری از وقوع جرم،خدمات نوجوانان،خدمات جامعه،خدمات مدارس.(استرکی،1390  :100).

ریز سیستم مدیریت

وظایف تشکیل دهنده زیر سیستم مدیریت(کارکنان، آموزش، برنامه ریزی وتحلیل، بودجه وامور مالی،

مساعدت قانونی، پردازش اطلاعات، اطلاعات مردمی، بازرسی ها، امور داخلی، اطلاعات جاسوسی) نه در کمک مستقیم به مردم بلکه به سود سازمان به عنوان یک کلّیّت،به اجراء در می آیند. به علاوه وظایف این زیر سیستم کاربرد بلند مدت تری نسبت به زیر سیستم خدمات کمکی دارد. یک روش برای تشخیص وظایف مدیریتی از وظایف خدمات کمکی این است که بپرسیم:«آیا لازم است این وظیفه شبانه روزی انجام شود؟» وظایفی همچون برنامه ریزی وآماده سازی بودجه که به طور مستمر اجرا نمی شوند، به طور کلی وظایف مدیریتی در نظر گرفته می شوند و وظایفی مانند؛ ارتباطات و شناسایی که مستمراً اجرا می شوند،معمولاًدرگروه وظایف خدمات کمکی دسته بندی می گردند؛ هردونوع وظیفه به سود یا در خدمت کل اداره پلیس هستند؛هردو اصولاً اموری داخلی می باشند. از طرف دیگر وظایف عملیاتی به صورت خارجی و به سود مستقیم مردم انجام می گیرند.

(استرکی،1390 :116و117).