پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

وظیفهپوششکهاسلامبرایزنانمقررکرده است،بدینمعنینیستکهآنانازخانه خارجنشوند،زندانیکردنوحبسزندراسلاممطرح نیست،دربرخیازکشورهای قدیم،مثلایرانقدیموهندچنیننگرشهاییوجودداشتهاست؛ولیدراسلاموجود ندارد. پوششزندراسلامایناستکهزندرمعاشرتخودبامردانبدنخودرا بپوشاندوبهجلوهگریوخودنمایینپردازد.

5.پیشگیریازبروزفساددرخانوادهواجتماع :

علتاینکهدراسلامدستورپوششبهزناناختصاصیافته،ایناستکهمیلبه خودنماییوخودآراییویژهزناناست . ازنظرتصاحبقلبهاودلهامردشکارو زنشکارچیاست. همچنانکهازنظرتصاحبجسموتن،زنشکارومردشکارچی است(مطهری،1358 :75 ).

عقلانسانحکممیکندکهبهآنچهمنافعسالموموردنیازاو  راتأمینمیکندویازیانیراازاودورمیسازد،اقدامکند؛بنابراین،هرعقلیکهاسیر زنجیرشهوتواوهامنباشد،بهلزومآنحکمخواهدکرداگرچهبهادیانالهی پایبندنباشدچهاینکهجوانههایپذیرشفرهنگحجابدربینبرخیزنانغربی آشکدی فایلست؛چراکهخسارتهایناشیازبرهنگیزنراکاملاًاحساسمی _کنندحجابیکوظیفهاخلاقیبرایهمهزنانباهرگونهتفکراست.

2-3-7) حجابازدیدگاهفطرت :

انگیزهگرایشزنبهحجاب،احساسفطرییاغریزیشرموحیامیباشد. شرم،حیا،عشقواشتیاقبهعفافوپاکدامنی،تدبیرومکانیسمینهفتهدرخلقتاست،همان چیزیکهاوراوادارمیکندکهحتیگاهیبهصورتناخودآگاهخودراازچشم نامحرمبپوشاند،بههمینلحاظ،وقتیاحساسحجبوحیاراازدستمیدهد،در محیطناامناجتماعهمکشفحجابمیکند.روانشناسانمعتقدندکهحیاباآفرینش زنبههمآمیختهاستوتحولاتجسمیدورانبلوغکهمعمولاًبابروزحالات روحیوروانیگوناگونیهمراهاستعاملدرونیحیارابهنمایشمیگذارد.برخی معتقدندزن ها باید تقوا داشته باشند.زن ها اختیار دارند همانطور که مردها اختیار دارند. آنها که می خواهند زنها  ملعبه جوانان فاسد قرار دهند. جنایتکارند. زنها خیال نکنند این مقام زن است که با سر باز و لخت بیرون برود. این مقام زن نیست این عروسک بازی است. زن باید شجاع باشد. زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کند.زن آدم ساز است. زن مربی انسان است.(امام خمینی،254)

2-3-9) بدحجابیو تهاجم فرهنگی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب :

الف) تهاجم فرهنگی :

اولین تعبیر و مفهومی که مقام معظم رهبری برای تبیین رویکرد غیر سخت افزاری غرب علیه انقلاب اسلامی به کار گرفته اند،تهاجم فرهنگی است. پس از پایان جنگ تحمیلی وآغاز برنامه های توسعه وبازسازی کشور، موضوع تهاجم فرهنگی توجه مقام معظم رهبری را جلب کرد وبا تأکید فراوان، مقابله با این پدیده بسیار حائز اهمیت را خواستار شدند. یکی از نخستین بیانات ایشان در آن مقطع از این قرار است :