پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بدهی ، ریسک ورشکستگی خود را کاهش دهند . سود پرداخت نشده سهام ممتاز بدهی محسوب نمی شود و سهامداران ممتاز نمی توانند به دلیل عدم دریافت سود خود ، شرکت را تحت تعقیب قانونی قرار دهند و اموال آن را توقیف نمایند . از آن جا که سهامداران ممتاز عموما حق رای ندارند ، انتشار سهام ممتاز به معنی تامین مالی با سرمایه سهامداران است بدون این که کنترل سهامداران عادی بر شرکت کاهش یابد (Ross,2002,p 180) .

  • سهام عادی[1]– این سهام بیانگر علایق مالک آن در شرکت است و دارنده سهام عادی به نسبت تعداد سهامی که از کل سهام شرکت در اختیار دارد، مالک شرکت محسوب می گردد. مهم ترین مزایای سهام عادی، رشد قیمت آن و افزایش سود بالقوه سهام در آینده است. قیمت سهام عادی نوسان شدیدی داشته و معمولا این نوع سهام بیشتر از دیگر اوراق بهادار در بازارهای بورس، معامله می گردد و از علل استقبال سرمایه گذاران از خرید سهام عادی، بازده بالای آن است. اگرچه سهام عادی افت و خیزهای زیادی دارد اما بازدهی آن در بلندمدت، خطر یا ریسک احتمالی را جبران می نماید(راعی و دیگران،1383،ص 19). ارزش یک سهام عادی ، مستقیما با حقوق عمومی سهامداران مانند حق مشارکت متناسب با درصد مالکیت در سود های تقسیمی پرداختی ، حق رای در مورد مسائل مهم مربوط به سهامداران و حق تقدم خرید سهام ارتباط دارد (Ross,2002,p 177) .

 

  • مفهوم ارزش

ارزش[2]، زایش و خلق ثروت است و تفکر ثروت آفرینی مستمر و مداوم را معرفی می نماید که مؤلفه ابر کوتاه مدت است و در زنجیره ارزش معنی و مفهوم عملیاتی می یابد(رهنمای رودپشتی،1389،ص17). به طور کلی، ارزش عبارت است از بار معنایی خاصی که انسان به برخی اعمال،حالت ها و پدیده ها نسبت می دهد و از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد. گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد نظیر ارزش اجتماعی،ارزش مالی، ارزش اقتصادی و غیره (رهنمای رودپشتی،1384،ص164).