پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

آماره ای است که می تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران استفاده گردد.در واقع این نسبت یکی از نوین ترین فنون در ارزیابی ارزش شرکت ها و نیز بررسی عملکرد آن ها است.طی تحقیقاتی که برگر و آفک[1] در سال 1995 انجام دادند، دریافتند که ارتباط مستقیمی بین ارزش شرکت ها و Q توبین وجود دارد و می تواند منعکس کننده ارزش شرکت ها باشد(نمازی و دیگران،1388، ص ص241-233). همان طور  که ذکر گردید تعیین ارزش شرکت به وسیله تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت(اوراق قرضه،سهام ممتاز و سهام عادی)، قابل بررسی است.این دارایی ها بر اساس مفاهیم ارزش اسمی،ارزش دفتری،ارزش بازار،ارزش با فرض تداوم فعالیت،ارزش با فرض انحلال و ارزش ذاتی سهام یک شرکت،ارزشیابی می شوند. بنابراین در نسبتQ توبین استفاده از مفاهیم ارزش دفتری و ارزش بازار برای تعیین ارزش شرکت ها امری ضروری می باشد.

شاخص Qتوبین با وجود این که شاخصی کاربردی و مفید در محاسبه و سنجش ارزش شرکت و ارزیابی عملکرد مدیریت، همچنین مناسب بودن افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت و ارزیابی کیفیت است عاری از انتقاد و اشکال نیست. از جمله این اشکال ها این است که اگر در محاسبه این شاخص از فرمول

استفاده گردد اغلب در محاسبه مخرج کسر مشکل ایجاد می گردد؛ به عبارتی محاسبه و برآورد درست ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت مشکل است. به همین جهت غالباً در عمل در مخرج کسر از ارزش دفتری دارایی‌های شرکت استفاده می‌گردد و در صورت کسر نیز ارزش دفتری بدهی ها با ارزش بازار سهام شرکت جمع می‌گردد. برخی بر این عقیده‌اند که این گونه سنجش، در واقع سنجش ارزش روز شرکت نسبت به ارزش تاریخی و ترازنامه‌ای دارایی های آن است در صورتی که بهتر است، ارزش روز دارایی‌ه

 

 

2-2-) تعریف ریسک

از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه های مختلف، تعبیرات متفاوتی به عمل آمده و مؤلفین، تعاریف متعددی از آن نموده اند. به عنوان مثال،گیلب[2]، ریسک را پدیده ای می داند که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد و هیوب[3]، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند و ریسک را فقط زیان ناشی از سرمایه گذاری می داند(راعی و دیگران،1391،ص49). در یک تعریف کلی،می توان نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری نامید؛در واقع به زبان ریاضی، ریسک  انحراف معیار بازدهی است.