پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

سؤال اساسی که در مورد مدیریت ریسک مطرح می شود، این است که چرا شرکت ها، باید ریسک خود را مدیریت نمایند؟از منظر علمی ،شرکت ها تمایل زیادی به مدیریت ریسک خود دارند.نظریه پرتفوی نوین بیان می کند که سرمایه گذاران از طریق اصل تنوع بخشی،قادر خواهند بود که ریسک های خاص دارایی ها را رفع نموده تا به این وسیله در معرض ریسک قرار نگیرند. از این نظریه مودیلیانی و میلر[1] همچنین می توان دریافت که ارزش شرکت مستقل از ساختار ریسک آن است. شرکت ها باید بدون توجه به ریسک، منافع و مزایای مورد انتظار خود را حداکثر نمایند . صاحبان اوراق بهادار از طریق تخصیص مناسب پرتفوی خود قادر به انتقال ریسک خواهند بود. با این وجود، به خصوص در بازار سرمایه ناقص،عملا شرایط لازم برای تحقق نظریه مودیلیانی و میلر نقض می گردد و عواملی مانند مالیات ها و هزینه بحران های مالی منجر به شکست نظریه شده و در این صورت است که نقش مدیریت ریسک پررنگ تر می گردد.بنابراین، توصیف دقیق و واقع بینانه از شرایط شرکت ها، دلایل توجه بیشتر به ریسک و چرایی این امر را بیان می نماید.برخی از این دلایل به شرح زیر است(Christoffersen,2003,pp2-3):

  • هزینه های ورشکستگی[2]– اگر سرمایه گذاران، ورشکستگی شرکتی را محتمل بدانند، در هزینه های واقعی شرکت تجدید مالی شده و ارزش جاری شرکت کاهش خواهد یافت.بنابراین مدیریت ریسک می تواند با کاهش احتمال عدم پرداخت بدهی ها، ارزش شرکت را افزایش دهد.
  • مالیات[3]– سیستم های نوین مالیاتی،در زمانی که منافع مالیاتی شرکتی ناشی از زیان های گذشته باشد، در بخشودگی مالیاتی شرکت، محدودیت ایجاد می نماید.کاهش نوسان پذیری درآمد قبل از مالیات شرکت منجر به کاهش ارزش فعلی پس از کسر مالیات آتی شرکت شده و ارزش شرکت را افزایش می دهد. بنابراین مدیریت ریسک می تواند با کاهش نوسان پذیری درآمدها، مالیات ها را نیز کاهش دهد.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی برروی دارایی نبوده و ارزش آن ها از ارزش یک دارایی پایه نشأت می گیرد.ابزارهای مشتقه در جدا نمودن ریسک های مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور مؤثر و کارا عمل می نمایند. تجربه بازارهای مالی بیانگر آن است که اگر ابزارهای مشتقه به درستی استفاده شوند، در تسهیم و کنترل ریسک از طریق استراتژی پوشش ریسک مفید خواهند بود(منظور ودیگران، 1390،ص3). مهم ترین تقسیم بندی صورت گرفته در خصوص مشتقات مالی، طبقه بندی آن ها در چهار گروه می باشد که عبارتند از:

الف-  قرار داد آتی[4]– قرارداد آتی، توافق نامه ای مبتنی بر خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در زمان معینی در آینده است. بیشتر قراردادهای آتی منجر به تحویل فیزیکی کالا نمی شوند؛ علت آن

1 F.Modigliani & M.H.Miller