پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • این شرکت ها، شرکت های واسطه گری مالی را به سبب ماهیت خاص فعالیت، حذف و 61 شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند. به منظور آزمون ارتباط بین ارزش شرکت ها و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق آن ها بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ها که مؤید فرضیه نظارت کارآمد است و نیز عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت ها که فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند، بوده است(حساس یگانه و مرادی،1387،ص ص 122-107).
  • محمدی و همکاران(1388) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی ساختار مالکیت[1]( تمرکز[2] و ترکیب[3]) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت ها پرداختند. این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و توصیفی بوده است.نمونه آماری تحقیق آن ها، 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است. نمونه ها بااستفاده از روش غربال[4] و بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردید:
  • نوع فعالیت شرکت ها، تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی،سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نشدند.
  • پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1380 تا 1387 بود و برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده کردند که در نهایت 92 شرکت را مورد بررسی قرار دادند. آن ها در این تحقیق دو فرضیه تدوین کرده و از مدل لگاریتمی استفاده نمودند تا احتمال افزایش یا کاهش ارزش شرکت را محاسبه نمایند. فرضیه های آن ها شامل:
  • تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش شرکت
  • تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت

نتایج تحقیق بیانگر تأیید هر دو فرضیه بود یعنی بین اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری باارزش شرکت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین متغیرهای فوق با ارزش آتی شرکت نیز رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد(هاشمی و اخلاقی، 1389، ص ص 49-38).

رحمانی و همکاران (1391) در تحقیقی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری و ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند . آن ها برای شناسایی انعطاف پذیری مالی از ظرفیت مازاد

1 Ownership Structure