پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • شرکت دارد در حالی که پرداخت سود تأثیر معکوس بر ارزش شرکت ها دارد(B &Goaied.M,2002,pp 843-849).
  • گای و همکاران[1] (2003) تحقیقی را تحت عنوان ” شرکت ها به چه میزانی با استفاده از مشتقات مالی پوشش ریسک را انجام می دهند” انجام دادند . آن ها در این تحقیق میزان نوسان های ریسک را در 234 شرکت غیر مالی بزرگ که از مشتقات مالی استفاده می کردند بررسی نمودند . آن ها با استفاده از پایگاه داده ای کامپستیت ، اطلاعات سالانه 1000 شرکت را که دارای بیشترین ارزش بازار بودند طی سال های 1995 تا 1997 تهیه نمودند . به منظور تخمین میزان پوشش ریسک نیز سه فرض را که نشان دهنده اهمیت مشتقات مالی بود در نظر گرفتند که عبارتند از :
  • فرض نمودند که تمامی شرکت هایی که از مشتقات برای پوشش ریسک استفاده نموده اند ، ریسک آن ها سیر نزولی می یابد .
  • حساسیت هر یک از مشتقات مالی شرکت ها را نسبت به نرخ بهره ، نرخ ارز و قیمت کالا برآورد نمایند .
  • فرض نمودند که اثرات نرخ بهره و نرخ ارز و قیمت کالا بر جریان های نقدی و ارزش شرکت ها اثر مثبت دارد .

نتایج تحقیق حاکی از آن بود که تعداد کمی از شرکت های غیر مالی که از مشتقات مالی استفاده کرده اند در معرض ریسک قرار گرفته اند و بخش زیادی از ریسک آن ها پوشش داده شده و منجر به افزایش عملکرد و ارزش شرکت ها گشته است (Guay,2003,pp 423-461) .

بارترام و همکاران[2](2006) تحقیقی را تحت عنوان “اثرات مشتقات مالی بر ریسک و ارزش شرکت” انجام دادند. آن ها 6888 شرکت غیرمالی از 47 کشور جهان را انتخاب نمودند تا اثر استفاده از مشتقات مالی را بر میزان ریسک و ارزش شرکت های آن ها، بررسی نمایند. بازه زمانی تحقیق بین سال های 2000 تا 2001 بوده است. در واقع کشورهای منتخب در این تحقیق، 99 درصد بازار جهانی سرمایه را طی بازه زمانی فوق در اختیار داشته و 76.8 درصد از شرکت های فعال در این کشورها، شرکت های غیرمالی بوده اند. نتایج تحلیل آماری داده ها نشان داد که 60.5 درصد از شرکت های نمونه، حداقل از یک نوع از مشتقات مالی برای پوشش ریسک استفاده و در میان انواع مشتقات، شدت پوشش ریسک قراردادهای آتی بیشتر از سایر مشتقات بوده است و همچنین استفاده از مشتقات، ریسک کل و ریسک سیستماتیک شرکت ها را کاهش می دهد و اثر استفاده از مشتقات بر روی ارزش شرکت ها، مثبت اما ناچیز و ضعیف بوده است و بیشترین