پایان نامه

عنوان پایان نامه :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

و… ، انکار ناپذیرند که بعضی از آنها (عوامل درونی و بیرونی)، در مباحث بعدی، با تکیه بر جامعه ی آماری، مورد تجزیه و تحلیل، قرار خواهند گرفت .

اثربخشی عوامل جرم‌زا تناسب مستقیم با خصوصیّات فردی، جنس، سنّ، استعداد، عاطفه، کمبودهای روانی تربیتی و آموزشی، شرایط خانوادگی و انگیزه‌های مؤثّر دیگری دارد.[1]امّا بعضی از مهمترین عوامل مؤثّر در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، می توان به اعتیاد، فقر، بیکاری، دوستان بد، انتقام از جامعه و محیط اجتماعی نامناسب اشاره کرد.

در این فصل، با استفاده از آمارهای موجود – عمدتاً در سطح حوزه ی قضایی مشهد،- به تجزیه و تحلیل جامعه‌ی بزهکاران سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عواملی همچون؛ سن، تابعیت، جنسیت، تأهّل، سواد، مشخصات جسمانی، سوابق کیفری، شغل و اعتیاد با این‌گونه سرقت‌ها و نیز تجزیه و تحلیل سرقت های مقرون به آزار یا تهدید (جامعه ی اعمال مجرمانه) از حیث زمان، مکان، شیوه‌ی ارتکاب جرم، وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم ، خواهیم پرداخت.

همان طور که در مباحث ابتدایی این نوشتار و در قسمت روش پژوهش، به آن اشاره شد، داده های آماری که در این فصل، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، مربوط به پرونده های سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390، در حوزه ی قضایی شهر مشهد بوده که بر مبنای عملکرد پلیس آگاهی و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی تنظیم شده است. قسمتی از تحقیق نیز ماحصل کار تجربی (قضایی و امنیّتی) نگارنده است.