پایان نامه

عنوان پایان نامه :چالش های موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

زمینه‌ساز شرایطی گردد که فرد به سوی ناهنجاری سوق داده شود. ریموند گسن، از مشاهیر جرمشناسی، در کتاب جرمشناسی نظری پس از بیان فوائد و تأثیرات مثبت تشکیل خانواده شخصی بیان می‌دارد: «… این عامل عاری از ابهام نیست، زیرا باید بدانیم آیا آدمی بر اثر این که متأهّل نیست جنایتکار می‌شود یا فقدان ازدواج و بزهکاری آثار یک علّت عمیق‌تر ناسازگاری اجتماعی است[1]

 

مبحث پنجم: سواد

آمارهای تنظیم شده به خوبی، رابطه ی میان سطح سواد و میزان جرائم مورد نظر را نشان می دهد. بر اساس این آمارها، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی،80 درصد مرتکبین، زیر سیکل و کم سواد، 18 درصد، تا دیپلم و فقط 2 درصد مرتکبین، بالای دیپلم‌اند: