پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-3-1هدف کلی: تعیین نقش مدیریتی برگزاری مسابقات وبروز رفتار های نابهنجار در تماشاگران تیم های  فوتبال ذوب آهن و سپاهان اصفهان

1-3-2 اهداف اختصاصی:

1ـ نقش محیط ورزشگاه در  بروز رفتار های نابهنجار تماشاگران

2ـ نقش حضور رسانه ها ی ورزشی دربروز رفتار های نابهنجار تماشاگران

3ـ نقش نحوه ی  داوری  در بروز رفتار های نابهنجار تماشاگران

4ـ نقش زمان برگزاری مسابقات در بروز رفتار های نابهنجار تماشاگران

5- تعیین تفاوت دیدگاه تماشاگران مسابقات ورزشی فوتبال در زمینه عوامل مؤثر بر بروز رفتارهای نا بهنجار به تفکیک متغیر های شغل ، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل ، سن ومیزان درآمد ماهیانه

 

1-6 محدودیت های تحقیق :


1-محدود بودن نتایج پژوهش به تماشاگران دو تیم ذوب آهن وسپاهان واحتیاط در تعمیم نتایج به سایر تماشاگران تیم های دیگر

2-محدود بودن ابزار اندازه گیری به پرسشنامه محقق ساخته ونبودن پرسشنامه استاندارد که برای رفع این محدودیت اقدام به سنجش روایی وپایانی پرسشنامه گردید که مورد تایید قرار گرفت.

3-ازبین رفتن پرسشنامه های متعدد در بین تماشاگران که محقق مجبورشد مجددا پرسشنامه ها را تکمیل کندبدین ترتیب وقت زیادی جهت جمع آوری اطلاعات هدر رفت.

4ـ در این تحقیق فقط عوامل بیرونی در نظر گرفته شده و عوامل درونی مثل هیجان، و…. مد نظر قرار نگرفت.

5ـ جمع آوری داده ها در مراحل پایانی لیگ بر تر و فشردگی کار ها

 

1ـ7 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی: