پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

است از سینه یا سر خود استفاده کنند. هر تیمی که بیشترین گل را به حریف بزنداست که قصد  صدمه زدن  دارد  این رفتار در مکان ورزشی می تواند از ورزشکار ، مربی یا تماشاگر سر بزند(تنن بام،1997).

1-7-6 خشونت[1]: نوعی تحمیل وتخریب  فیزیکی و نوعی اعمال  پر خاشگرانه سخت محسوب می شود که‌سازه فیزیکی شده پرخاشگری است. یعنی یک پر خاشگری عملی است که به منظور کاستن از نیروی رقابتی حریف به وی وارد می گردد(تنن بام،1997).

1-7-7اوباشگری[2]: اوباشگری به معنای خشونت نشان داده شده به وسیله گروهی ازهواداران فوتبال، در داخل و خارج استادیومها می باشد که بیشتر اوقات به وسیله افراد جوان صورت می گیرد. اوباشگری یک بزهکاری معمولی می باشد که با حذف نقش اجتماعی این افراد همراه است  (بودین[3]،2004).

 

 

 

 

 

مقدمه:

در این فصل سعی شده است به طور فشرده و مختصر، توضیحاتی در مورد رفتار های نابهنجار داده شده، سپس به بررسی اوباشگری و زیر مجموعه های آن خشونت و پر خاشگری که موارد اصلی رفتارهای نا بهنجار را در این تحقیق  شامل می شود ،پرداخته شودو سپس انواع پرخاشگری در ورزش و عوامل اثر گزار در پرخاشگری ورزشی و نظریه های مربوط  به پرخاشگری مورد بررسی قرار می گیرد .

در ادامه خلاصه این رفتار ها در فوتبال ایران ودر پایان فصل نیز تحقیقات مربوط به این رفتار ها در ورزش  داخل و خارج کشور بررسی شده است.

 

2-1 مبانی نظری تحقیق:

2-1-1رفتار های نابهنجار: