پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

6ـ تخریب اموال عمومی به خصوص وسایل حمل و نقل شهری و عمومی بعد از مسابقات مهم داخلی و بین المللی (مدیریت مطالعات و پژوهش ناجا،1380).

7ـ پرتاب نارنجک به دست یکی از تماشاگران سپاهان اصفهان و نابینا  شدن  مأمور نیروی انتظامی در سال 1386(به نقل از صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران)

حوادث فوق تنها بخشی از رفتار های  خشونت آمیز هواداران فوتبال می باشدکه لزوم تحقیقات وبررسی هایی در مورد این  رفتار های نابهنجار را آشکار می کند.

 

1ـ2 اهمیت و ارزش تحقیق :