پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

گرفت (علی نورعلی وند،1386). از ابتدای به وجود آمدن پدیده اوباشگری تا به امروز هرگز تعریف واحد‌ی از آن در نزد جامعه شناسان  و محققان علوم اجتماعی وجود نداشته است و این تعریف بسیار دشوار بوده است، بخصوص برای اینکه رسانه های گروهی  بر چسب اوباشگر را به تصادفات  و در گیر های مختلفی ربط می دهند.

در ادامه  به برخی از این تعاریفی که جامعه شناسان  ورزشی ارائه داده اند می پردازیم.

اوباشگری فوتبال اغلب، اغتشاشاتی است که توسط هواداران فوتبال انجام  می شد، معمولاً این تعریف شامل فعالیت های جنایی بوده و بیشتر قبل  یا بعد از مسابقه رخ می دهد واکثر این ازدحام ها خود جوشند، اما برخی دسته ها ی از پیش بر نامه ریزی شده هم هستنند که خودشان را به باشگاهها مرتبط می سازند تا بر خوردها و درگیری هایی ایجاد کنند(پیرسون[1]،2006).

اوباشگری به معنای خشونت نشان داده شده  بوسیله  گروهی از هواداران فوتبال، در داخل و خارج استادیوم ها می باشد  که بیشتر اوقات به وسیله افراد جوان صورت می گیرد. اوباشگری یک بزهکاری معمولی می باشد که با حذف نقش اجتماعی این افراد همراه  است(بودین،2004).