پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1ـ پرخاشگری یک رفتار است، نه یک وضعیت ذهنی،به طور مثال اگر یک تماشاگر فوتبال با لگدی صندلی ورزشگاه را شکست یک نوع پرخاشگری است و فرد پرخاشگر محسوب می شود.

2ـ پرخاشگری باید منجر به آسیب شود. پرخاشگری ممکن است بدنی (مانند پشت پا انداختن یا با آرنج به پهلوی حریف زدن)یا روانی (مانند گفتن کلمه ای رنج آور به حریف به منظور از بین بردن حرمت و شخصیت وی) باشد. بنابر این صدمات ممکن است به صدمات فیزیکی محدود نشود بلکه ممکن است شامل حملات کلامی باشد که هدفش ایجاد دستپاچگی و عدم کنترل در فرد دیگر است.

3ـ پرخاشگری باید روی موجودزنده انجام شود اگر یک  بازیکن پس از یک سوت نامناسب داور، توپ را محکم به زمین بکوبد، عمل پرخاشگرانه انجام نداده است.زیرا هدف  باید یک موجود زنده باشد. .

نظریه ها در پنج طبقه اصلی قرار می گیرند. نظریه غرایز[1]، نظریه یادگیری اجتماعی[2]،  نظریه تخلیه[3]، نظریه ناکامی[4]، نظریه تجدید نظر ناکامی ـ پرخاشگری[5]

2-1-4-2-1 نظریه غرایز

این نظریه به طور عمده بر اساس نظریات فرویدشکل گرفته است.از نظر فرویدانسان با دو غریزه  متضاد بنام غریزه زندگی و مرگ متولد می شود غریزه مرگ انسان را به پرخاشگری وا می دارد و این امر غیر قابل اجتناب است چون درونی و مبتنی بر سائق فطری یا بیولوژیک است اما همانند بسیاری از غریزه های دیگر می توان آن را از نظر تخلیه  یا ارضاء تنظیم کرد(بیژن افسر کشمیری،1381).

لری و استچالتز[6]  خاطر نشان ساختند که همه مهره داران رفتار پرخاشگرانه دارند  و مطابق اظهارات فروید  پرخاشگری یک خصلت بقاء است در این نظریه انسان به صورت فطری پر خاشگر است وجوامعی

[1]-Instinet theory

[2]-Social learning theory

[3]-catharsis theory