پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

آمادگی برای پرخاشگری است. این محرک ها موقعیت هایی را به وجود می آورد که شخص ناکام  را با پرخاشگری پیوند می دهدودر زمان وجود ناکامی، محرک خاصی می تواند به عنوان ماشه عمل کند تا رفتار را به سمت پرخاشگری در افراد سوق دهد،اثرات منفی از ناکامی  و آنچه که با ناکامی آمیخته است، محرک اساسی برای تمایل به پرخاشگری است(برومند دولق،1384).

عصبانیت ریشه خصومت آمیز است و افسردگی نیز نمونه دیگری از اثرات منفی است که می تواند همانند ماشه برای بروز رفتار پرخاشگرانه عمل کند. بر اساس این نظریه، مربیان باید به موقعیت های بازیکن که ممکن است منجر به پرخاشگری شود توجه نداشته باشد. زمانی که یک ورزشکار، ناکام وسپس عصبانی می شود مربی باید ورزشکار را از زمین بازی خارج کند و به او فرصت دهد که آرام شود با توجه به این نظریه،اهمیت عوامل موقعیتی در بروز رفتار پر خاشگرانه ورزشکاران، پیش از پیش آشکار می شود و لزوم توجه به آن را نشان می‌دهد(برومند دولق،1384).

 

2-1-4-3 انواع پرخاشگری در ورزش