پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ساده را نزدیک حفره ی زمین ازدست می دهند دچار ناکامی می شوند. در حقیقت کلیه رشته های ورزشی با بعضی از اشکال ناکامی همراه هستندواین ناکامی ها باعث پرخاشگری دربازیکنان ودرپی آن درتماشاگران آن تیمها میشود. (جی بول[1]،1377).


دو عامل تأثیر گذار بر رابطه ی مسابقه با پرخاشگری توسط مارتنز[2]مشخص شده است. وی چنین مطرح کرد که وقتی حریفان تقریبا با هم برابر باشند. اختلاف اندک در امتیاز یاگل موجب ایجاد درجات بالایی از ناکامی می گردد؛ زیرا پیروزی از آن تیم دیگر می شود. ثانیاً وقتی پاداش داده شده به خاطر پیروزی زیاد باشد. باخت در قیاس با زمانی که پاداش از اهمیت کمتری برخوردار است، ناکامی بیشتری را موجب می شود.

بنابراین می توان چنین فرض کرد که درجات بالایی از ناکامی و در نتیجه احتمال بیشتر پرخاشگری دربازیکنان ودر پی آن درتماشاگران در شرایط رقابتی خاصی به وقوع می پیوندد کههنگامیکه اختلاف زیادی بین امتیازات دو تیم وجود دارد رفتار پرخاشگرانه بیشتری رخ می دهد این موضوع اغلب به این دلیل رخ می دهد که پیروزی  در این بازی دیگر غیر قابل دسترسی است و هنگام بروز این وضعیت، استفاده از روش های معینی می تواند شاخص افزایش پرخاشگری را کاهش دهد(جی بول،1377).