پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

محمد جهانفر(1382) در مقاله ای باعنوان خشونت در فوتبال قابل پیشگیری است. هیجان آفرینی ورزش فوتبال را با عوملی همچون ارتقاء فرهنگ عمومی و وسایل ارتباط جمعی، اشتغال جوانان و ایجاد زمینه های تفریح هیجان زا و مطلوب سازی نحوه بروز هیجان دردوره جوانی در ارتباط می بینند (علی نور علی وند،1386).

1- هیجان زدگی و برانگیختگی هیجانی خوشایند 2- ایجاد هویت مردانه خشن 3- هویت یابی های منطقه ای ومحلی 4- مدیریت جمعی و فردی شهرت 5- ایجاد احساس همبستگی و تعلق 6- قدرت و خودمختاری

تیرر و رامپیدر سال (1979) مطالعاتی انجام دادند که تأثیر رفتار تماشاگران بد دهن و پرخاشگر را روی عملکرد تیم های بسکتبال میزبان و میهمان نشان می  داد. در طول یک فصل نتایج به وضوح نشان داد که تیم میزبان بیشتر از تیم میهمان از رفتار تماشاگران تأیید منفی می پذیرد و رفتار پرخاشگران تأثیری بر تیم میهمان نداشته و تنها موجب افزایش خطای تیم میزبان شده است.

در سال 2002 ون و همکاراندر تحقیقی باعنوان رابطه بین رفتار پرخاشگرانه  و تصور تماشاگران از نقش خودشان به عنوان یک هوادار نشان داد که هیچ رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود ندارد.