پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی91

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


 

8-1-2-چرا سازمان ها به مدیران نیازمندند؟

مدیران با توجه به ساختار سازمانی، وظایف و نقش های متفاوتی را به عهده می گیرند. در ضرورت وجود مدیران بحث های بسیاری مطرح است. چستر بارنارد معتقد است که کارمدیریک ضرورت سازمانی نیست بلکه کار تخصصی وی عملیاتی نگهداشتن سازمان است. بارنارد سازمان را یک نظام همکاری می داند و در جهت هماهنگی آن یک نظام سازمانی ارتباطی را ضروری می داند. چنین نظارتی از ارتباطات، کانون ها یا نقطه های بهم پیوسته را دربردارد و این نظام تنها زمانی به کار می پردازد که این کانون ها از سوی اشخاصی که مدیران خوانده می شوند،در اختیار گرفته شوند. از این رو می توان گفت که وظیفه های مدیران خدمت کردن به عنوانیک سازمان رسمی و یا یک واحد فرعی از آن را به عهده دارد. مدیر با اختیارات رسمی که دارد با دو هدف اساسی زیر روبرو می باشد:

الف -مدیر باید اطمینان نماید که سازمان وظیفه تولید محصول و یا خدمات را بطور موثر انجام می دهد. او باید عملیات و نحوه تداوم آنرا طراحی کند و نیز باید سازمان را به طریقی نظام یافته در مقابله به محیط متغیر خود هماهنگ سازد.

ب -مدیر باید اطمینان یابد که سازمان مقصود و هدف آنهایی را که بر بقای آن کنترل دارند و یا اثر می گذارند، تامین نماید.

به دلیل قدرت و اختیارات رسمی که مدیر دارد، وی باید هدف اصلی دیگری رانیز به انجام برساند. او باید رابط اصلی بین سازمان و محیط باشد و مسئولیت عملیات نظام سازمانی خود را به عهده گیرد. در اینجا جهت رسیدن به یک نتیجه گیری مطلوب از مباحث مطرح شده درباره وظایف مدیر ضروریت یک دسته بندی از این تئوری ها، ارائه می شود.