بسمه تعالی

دانشجوی محترم

با سلام

پرسشنامه ای را که در پیش روی دارید حاوی 7 جمله توصیفی، چهار گزینه ای می باشد. لطفاً هر یک از جملات را با دقت مطالعه نموده و سپس، یکی از گزینه های ارائه شده را با علامت (×)‌ انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مدنظر می باشد. از اینکه وقت عزیز و گرانبهای خود را صرف مطالعه و تکمیل این پرسشنامه می فرمایید، بسیار سپاسگزاریم.

موافق

 • وقتی مشکل دارم شوخ طبعی خود را از دست می دهم.

کاملاً مخالف       مخالف        موافق        کاملاً

 • اغلب اوقات متوجه می شوم که اگر سعی کنم با دیدی تمسخرآمیز به مشکلاتم بنگرم، آنها به میزان زیادی کاهش می یابد.

کاملاً مخالف       مخالف        موافق        کاملاً

 • وقتی در یک موقعیت تنش زا قرار می گیرم، معمولاً به دنبال موضوعات و مطالب خنده آور برای گفتن هستم.

کاملاً مخالف       مخالف        موافق        کاملاً

 • بایستی اقرار کنم که اگر شوخ طبعی بیشتری می داشتم شاید زندگیم راحت تر می شد.

کاملاً مخالف       مخالف        موافق        کاملاً

 • احساس می کنم اگر در موقعیتی باشم که مجبورم بخندم یا گریه کنم، ترجیح می دهم که بخندم.

کاملاً مخالف       مخالف        موافق        کاملاً

 • حتی در موقعیتهای سخت هم، معمولاً می توانم موضوعاتی برای خنده یا مزاح پیدا کنم.

کاملاً مخالف       مخالف        موافق        کاملاً

 • براساس تجارب شخصی ام، خنده راه بسیار مؤثری برای مقابله با مشکلات است.

کاملاً مخالف       مخالف        موافق        کاملاً

ASCL-25

فهرست ذیل شامل مسائل و مشکلاتی است که گاهی اوقات مردم با آنها روبرو می شوند. لطفاً هر یک از آنها را به دقت بخوانید و سپس مشخص نمایید که این مسئله یا مشکل خاص طی هفته گذشته چه اندازه باعث ناراحتی شما شده است.

سن:      جنس:         وضعیت تأهل:     رشته تحصیلی:

 • آیا احساس کرده اید که بدون اینکه راجع به افکار خصوصیتان به کسی چیزی گفته باشید، دیگران از آنها با خبر شده اند؟


بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا احساس تنگی نفس کرده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا ناگهان و بدون دلیل دچار ترس شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا احساس کرده اید که نسبت به آینده امید خود را از دست داده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا ایرادگیر و بهانه جو شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا احساس کرده اید که قسمتهایی از بدنتان به خواب می رود یا دچار گِزگِز (مورمور) می شود؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا احساس ترس کرده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا احساس لرزش در اندام بدن خود داشته اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا این احساس را کرده اید که مردم نسبت به شما مهربان نیستند یا شما را دوست ندارند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا مجبور بوده اید که به دلیل ترس بعضی کارها را انجام ندهید یا به بعضی جاها نروید یا به بعضی چیزها دست نزنید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا در برخی کارها بی توجه و بی دقت شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا حالت تهوع یا دل بهم خوردگی داشته اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا این فکر به ذهنتان خطور کرده است که به زندگی خود خاتمه دهید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا از مسافرت با اتوبوس یا قطار احساس ترس کرده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا این احساس را داشته اید که می ترسید تنها از خانه بیرون بروید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا دچار حالت گُر گرفتن یا سرما شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا بی اشتها شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا صداهایی بگوشتان می رسد که دیگران نمی توانند آنها را بشنوند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا وقتی مردم به شما نگاه می کنند یا درباره شما حرف می زنند احساس ناراحتی می کنید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا در تمرکز حواس دچار مشکلاتی شده اید؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا اتفاق افتاده است که احساس کنید مغزتان کار نمی کند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ

 • آیا افکاری به ذهنتان وارد شده است که احساس کنید مال خودتان نیست، بلکه دیگران آنها را در ذهنتان گذاشته اند؟

بشدت         زیاد         تاحدی        کمی         هیچ