• آذر، ع. و مؤمنی، م. (1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.
  • امیری، م.، موسی­خانی، م.، شیخی، ح.، بابائی، م. ا. (1388)، رگرسیون خطی کاربردی همراه با نرم­افزار SAS، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین.
  • بازرگان، ع (1376). روش­های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران.
  • دواس،دی،ای.(1383). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، (نائینی.ه، مترجم) تهران: نشر نی (تاریخ انتشار به زبان اصلی:1991).
  • دلاور، ع. (1385)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: ویرایش.

پاسخ دهید