پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی91

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پیروی کند، و بر مبنای اختیار مشروع بنا نهاده شود. از جمله ویژگیهای خاص بوروکراسی وبر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.تقسیم کار روشن– مشاغل بخوبی تعریف می شوند و کارکنان در انجام آنها بسیار مهارت می یابند.

2.سلسله مراتب اختیارات روشن– اختیار و مسئولیت برای هر منصب بخوبی تعریف می شود و هر مقامی به مقام بالاتر از خود، گزارش می دهد.

3.قواعد و رویه های رسمی– دستورالعملهای مکتوب، رفتار و تصمیمها را هدایت می کند و سوابق پرونده ها به طور مکتوب نگهداری می گردد.

4..برخورد غیر شخصی– قواعد و رویه ها به طور یکسان و بدون استثناء در مورد همه رعایت می شود و با هیچ کس برخورد ویژه صورت نمی پذیرد.

5.مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی– انتخاب و ارتقای کارکنان بر مبنای توانائی و عملکرد آنان صورت می پذیرد.
وبر بر این باور بود که سازمانها در حالت بوروکراسی بهتر عمل می کنند و از منابع نیز به طور کارآ استفاده می شود و عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان و ارباب رجوع رعایت می گردد. وبر بر این باور بود که سازمان اداری کاملاً بوروکراتیک، از دید صرفاً فنی، سازمانی است که توان رسیدن به بالاترین سطح کارآیی را دارد و از نظر دقت، ثبات، رعایت انضباط، و قابلیت اعتماد بر هر نوع دیگری از سازمان، برتری دارد؛ در واقع بوروکراسی قابلیت پیش بینی رفتار افراد و سازمان را افزایش می دهد و هم از حیث کارآیی زیاد و هم از حیث قلمرو عملیات بر انواع دیگر سازمان برتری دارد و به طور رسمی، برای انجام هرگونه کار اداری قابل استفاده است.

3-3-1-2-مکتبنئوکلاسیک(روابطانسانی):درسال۱۹۲۰،درحالیکهغربرکوداقتصادیراتجربهمی‌کرد،برخیازدانشمندانعلوماجتماعیبهرهبریالتون مایومطالعاتیرادربارهچگونگیواکنشکارکنانبهمیزانتولیددرصورتتغییرشرایطکاری،طراحیشغلومحرک‌هایمدیریت آغازکردند. بخشاعظماینمطالعاتدریکیازواحدهایشرکتوسترن الکتریکدرشهرهاثورنصورتگرفتکهبعدهابهمطالعات هاثورنمشهورشد. نئوکلاسیک‌هابرجنبه‌هایانسانیمدیریتتأکیدمی‌کردند.. طرفداراناینروشمعتقدبودندکهمدیریتبایدتوجهخودرابرافرادمتمرکزکند؛بهبیاندیگرمتغیرهایاجتماعیرامؤثرترازمتغیرهایفیزیکیمی‌دانستند. عمدهفعالیت‌هایکه درایندورهانجامشدبهدودستهزیرتقسیممی‌شود:

ابزارهای تصمیم گیری تاکید دارند. گروه نظریه پردازان امروزی روابط انسانی از بهبود و بازسازی سازمان صحبت می کنند و جای اصول گرایان را کسانی گرفته اند که معتقدند قبل از آنکه بتوان به اصولی پایبند شد لازم است