پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

کننده های بیرونی نیاز است. یکی از نکات قابل توجه در دین اسلام این است که برکنترل کننده های درونی تأکید می شود.مسأله ای که دراینجا مطرح است، این که از چه زاویه ای به حجاب نگاه شود؛ حجاب به عنوان یک باور دینی یا به عنوان الزام قانونی؟ قدر مسلم نگاه به بدحجابی در جامعه ناشی از نگاه به حجاب به عنوان یک الزام اجتماعی و قانونی است، در صورتی که این نگاه در کوتاه مدت جوابگو است، باید از این فرصت در جهت زمینه سازی و برنامه ریزی استفاده نمود تا در میان مدت و دراز مدت به باورهای دینی و اعتقادی دست یابیم. الزام اجتماعی هر چند بستر اولیه را فراهم می کند ولی در دراز مدت جوابگو نیست. اگر فقط به الزام اجتماعی بسنده شود، پس از مدتی منجر به مقاومت می شود. بنابراین الزام اجتماعی یک برنامه ی مقطعی در جهت ایجاد فرصت لازم برای کارهای فرهنگی و دینی است تا در دراز مدت جامعه به باور دینی و اعتقادی نسبت به حجاب دست یابد، به عبارت دیگر در کنار کنترل کننده های بیرونی می بایست به شکل حساب شده، دقیق، جذاب و عملی کنترل کننده های درونی را تقویت کرد.(فرهمندپور،385 :11-8).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب هایی در باب حجاب در سال 1363 رعایت کامل حجاب اسلامی برای زنان الزامی و بی حجابی و بدحجابی جرم و مستوجب مجازات شلاق

دانسته شد.

1-اعمال قانون، کشف جرائم، دستگیری متهمان و ارائه مشورت و اطلاعات به نهادهای قضایی.