پایان نامه های ارشد

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان

دانشگاه بوعلی سینا دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی گروه آموزشی روان شناسی    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی    عنوان:  بررسی اثربخشی آموزش  تاب آوری بر کیفیت زندگی و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه های ارشد

پایان نامه اثربخشی آموزش تاب آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی  عنوان: اثربخشی آموزش تاب­آوری روانی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی مادران کودکان ناشنوای شهرستان رشت استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago